REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.betulli.pl

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Właścicielem sklepu internetowego Betulli jest firma S-NET Wojciech Świadkowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok, e-mail: biuro@betulli.pl , tel. 0048 501397268, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Białegostoku, NIP: 542-217-72-84, REGON: 051986932.

§ 1. Definicje

1. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.betulli.pl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego w tym dokonująca za jego pośrednictwem zakupów Towarów.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.betulli.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

7. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.betulli.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę;

9. Sprzedawca – S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok, NIP: 542-217-72-84, REGON: 051986932.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)

13. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

d. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie www.betulli.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.

7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:

a. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;

b. posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).

8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu Indywidulanego konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są po wyborze klienta za pośrednictwem

a)Krajowy Integrator Płatności S.A., na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://tpay.com/regulaminy

b)PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.

2. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.

3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.betulli.pl.

4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.betulli.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, indywidualne hasło oraz datę urodzenia, a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Wszelkie Towary zamówione za pośrednictwem Indywidualnego konta Klienta uważa się za zamówione przez Klienta będącego jego posiadaczem

8. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.betulli.pl (w tym od zapłaty), w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem Indywidualnego konta Klienta.

9. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego Klient winien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres biuro@betulli.pl

10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

11. Klient, który zarejestrował Indywidualne konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

12. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 15 lit. c powyżej, obejmuje uprawnienie Sprzedawcy do korzystania z opinii, recenzji Towaru w działalności Sklepu Internetowego, a w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych, a także do trwałego lub czasowego zwielokrotniania opinii, recenzji Towarów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia danych opinii, recenzji Towarów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedawcy lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z opinii, recenzji Towaru w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom z nim współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z opinii, recenzji Towarów następuje z uwzględnieniem autorskich praw osobistych Klienta, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicku wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym).

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez utworzenie Indywidualnego Konta Klienta, bądź bez jego tworzenia, ale z koniecznością wpisania niezbędnych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru do Klienta.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie Sklepu internetowego wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne elementy:

a. rodzaj zamówionych Towarów, w tym ilość sztuk,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c. wybranego sposobu dostawy,

d. kosztów dostawy,

e. wybranej metody płatności,

f. wybranego adresu dostawy.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo podczas składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem Kuriera DPD.

Koszt przesyłki kurierskiej do 5 kg na terenie Polski – 15 zł

W przypadku zamówienia powyżej 300 zł – wysyłka kurierem gratis na terenie Polski

3. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług Kuriera DPD, na zasadach tam wskazanych.

4. Sklep realizuje zamówienia w terminie 1- 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta.

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności (o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu) z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także w wiadomości e-mail z podsumowaniem Zamówienia.

2. Formy płatności:

- przelew bankowy,

- TPay

- PayPal

3. Dane do przelewu:

Waluta PLN NR RACHUNKU: PL 30 2490 0005 0000 4500 7105 3211

Waluta EUR NR RACHUNKU: PL 66 2490 1057 0000 9902 4274 9189

Waluta GBP NR RACHUNKU: PL 57 2490 1057 0000 9904 4274 9189

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok

4. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.

5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.

6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W razie realizacji Zamówienia częściami termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.

2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której produkty były szyte przez Sklep na zamówienia indywidualne np. szyte z tkanin wybranych przez Klienta, zamówienia produktów o niestandardowych wymiarach.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia i przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail biuro@betulli.pl lub na adres Sklepu - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, co jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, zwraca towar - do Sklepu na adres - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok, tel. 501397268 . Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru objętego Umową sprzedaży, od której Klient odstąpił.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na adres Sprzedawcy są w całości pokrywane przez Klienta, który ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 8. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji produktu niezgodnego z umową.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres Sklepu - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail biuro@betulli.pl.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Kupujący zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie produktu na koszt Sklepu na adres - S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok.

6. Kupujący powinien odesłać produkt wraz z dowodem zakupu.

7. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Kupującego.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep naprawi lub wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku rozpatrzonej reklamacji na korzyść Kupującego, Sklep ponosi koszty dostaw.

10. Reklamacji nie podlegają: różnice w wyglądzie towarów (np. kolor) wynikające z ustawień parametrów monitora Kupującego, a także naturalne zużywanie się produktów i uszkodzenia mechaniczne powstałe w procesie użytkowania.

§ 10 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, firmę S-NET Wojciech Świadkowski, ul. Wiejska 57/29, 15-351 Białystok, NIP: 542-217-72-84, REGON: 051986932

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, również w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@betulli.pl

6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w związku z zamieszczaniem opinii, recenzji Produktów w Sklepie internetowym stosownie do treści § 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.

9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient przez nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

10. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola opcjach posiadanego Indywidualnego konta Klienta (odnośnik Newsletter) lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: biuro@betulli.pl

§ 11 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Sprzedawca oświadcza, że Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.betulli.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć